کارکنان برتر ایمنی در اردیبهشت ماه 1403، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در اردیبهشت ماه سال جاری گفت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، طاهر معدنی پور از کارکنان تعمیرات نیروگاه بخاربا توجه به رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک، استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی وتوجه به ایمنی محیط و گزارش مناطق حادثه خیز و پرخطربه عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه تصریح کرد: همچنین حسین بغدادی از کارکنان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی هم با توجه به رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک، توجه به ایمنی تجهیزات و سیستم ها در محیط کار و استفاده از تجهیزات فردی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در اردیبهشت ماه 1403 انتخاب شد.

گفتنی است هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.