مصاحبه با پذیرفته شدگان 3برابر با ظرفیت برای اشتغال در نیروگاه شهیدرجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت درتشریح خبر مصاحبه پذیرفته شدگان برای جذب نیرو اظهار داشت : با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت، در روز های 29 مهر ماه لغایت یکم آبان ماه 1402، طی سه روز مصاحبه روانشناسی و تخصصی با پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با حضور تعداد 34 نفر برگزار گردید.

محمد سمیعی تصریح کرد: این مصاحبه با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در مشاغل تکنسینی و کمک کارشناسی ، در دو گروه مصاحبه و مصاحبه تخصصی آزمون روانشناسی با حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی ادامه داد: این افراد پس از برگزاری آزمون و تطبیق مدارک مطابق مجوز استخدامی وزارت نیرو برای شرکت های وابسته که به صورت متمرکز و سراسری از سوی پژوهشگاه نیرو برگزار شده بود و پس از مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش، از طریق شرکت های مدیریت تولید برق، بکار گرفته می شوند که سهم شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی از این آزمون استخدامی، 13 نفر برای مشاغل تکنسینی و کمک کارشناسی خواهد بود.