🔹مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی از مجتبی میرزاخانی کارگر نمونه ملی نیروگاه شهید رجایی تقدیر کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجایی، مجتبی میرزاخانی از نیروگاه شهید رجایی با ارائه طرح “عیب‌یابی مشعل‌های بویلر به کمک روش جدید مبتنی بر تکنیک ترموگرافی با هدف کاهش تلفات انرژی، افزایش راندمان و کاهش خوردگی لوله‌های بویلر” به عنوان کارگر نمونه ملی انتخاب و از سوی رئیس‌جمهور نیز لوح تقدیرگرفته است.