♦️به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر ، همایش پیاده روی با حضور مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت برگزار شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، همایش پیاده روی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر ، که با برنامه ریزی و هماهنگی پایگاه بسیج ودفترروابط عمومی برگزار شد، تعداد ۱۳۵ نفر از کارکنان و مدیران شرکت، ثبت نام نمودند و ازمقابل درب شمالی نیروگاه بخار حرکت کرده و ازمسیرتعیین شده تا در مقابل نمازخانه تجمع نمودند و در پایان تعداد15 نفر از کارکنان به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند.