❇️ بویلر فید پمپ بویلر شماره 2 سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی، از سوی متخصصان این شرکت، مورد تعمیرات قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،عزیز الله شمسی رئیس اداره تعمیرات توربین گاز و بویلر در تشریح خبر فوق گفت: در پی خرابی واشر آب بندی بین دو پوسته در نزدیکی ناحیه خروجی فشار بالا مربوط به بویلر فیدپمپ واحد شماره 2 گازی، سطح پوسته این تجهیز دچار خوردگی فیزیکی و دارای نشتی شدید شده بود که از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی مورد تعمیرات قرار گرفت.

❇️ شمسی افزود:پس از مشخص شدن محل نشتی در بویلر فید پمپ مربوطه، پوسته این تجهیز دمونتاژشده و پس ازانتقال به کارگاه سیکل ترکیبی متخصصان این حوزه  اقدام به انجام تعمیرات روی پوسته بویلر فید پمپ نمودند.

✴️ شمسی در ادامه بیان داشت: پس از تمیز کاری محل خوردگی، سطح آسیب دیده با فرآیند جوش آرگون جوشکاری گردید  و سپس عملیات فرزکاری و پرداخت نمودن سطوح جوشکاری شده انجام شد که پس از کنترل دقیق محل های ماشین کاری شده، پوسته بویلر فید پمپ مونتاژ و این تعمیرات به پایان رسید.

🟢 همکارانی که در انجام این پروژه حضور داشتند:

علی حسینعلیزاده- محسن جعفری، داوودخیری، سیروس حداد، سیدیاسر جلالی، حسین پذیرا