رفع اشکال دیزل ژنراتورهای اضطراری

پنجشنبه 27 آبان 1400
بازدید: 757 بار

متخصصان نیروگاه شهید رجایی، اشکال مربوط به دیزل ژنراتورهای اضطراری نیروگاه بخار را رفع نمودند.