نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از 900 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در آذرماه امسال، 21/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهیدرجایی ، در تشریح این خبر گفت: در نهمین ماه سال جاری، نهصد و هشت میلیون و نود هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای 13گانه بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
دوستی افزود: از این میزان انرژی، چهارصدو هفتاد میلیون وهشتصد هفده هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار و چهارصد و سی و هفت میلیون و دویست و هفتادو سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری وگازی نیروگاه سیکل ترکیبی و تولید شده است.
با تولید این میزان انرژی خالص در آذرماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 21/6 درصدی تولید انرژی نسبت به آذر ماه سال گذشته بوده است.
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، حدود 3ونیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.