واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج شد.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه، واحد شماره 3 بخاری به ظرفیت نامی 250 مگاوات، برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق خارج شد.
❇️تعویض لوله های فاینال رهیت، بازدید از بسکت های GAH، بازدید از کانال های دود و هوا، بازدید دوره ای مشعل ها، بازدید از الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت و تجهیزات آن، همچنین بازدید از تجهیزات سیستم هیدرولیک و والوهای اصلی توربین و … ، بخشی از اقداماتی است که از سوی امور تعمیرات مکانیک بخار انجام می شود.
❇️در حوزه تعمیرات الکتریک و ابزاردقیق نیز متخصصان این امورها در نیروگاه بخار، فعالیت های مربوط به تست وکالیبراسیون ترانسفورماتورها، سوییچ های فشاری و دمایی، بازدید و تست آنالایزرها، سطح سنج ها، بازدید و تست شعله بین ها، جرقه زن ها و سیستم های اطفای حریق این واحد را در کنار دیگر فعالیت ها به انجام خواهند رساند.
🟢در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون 5 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه به طور هم زمان تحت تعمیرات قرار دارند.