مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: نزدیک به 11 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهیدرجایی قزوین،تولید و وارد شبکه سراسری شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی ، ابوالفضل موتابها مدیرعامل این شرکت در این باره اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 10 میلیارد و 733 میلیون و 746 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
موتابها افزود: از این میزان انرژی ، 5 میلیارد و 124 میلیون و 190 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی و 5 میلیارد و 609 میلیون و 556 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تصریح کرد: در بهمن امسال نیز 772 میلیون و 612 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
وی یادآورشد: از این میزان تولید میزان 328 میلیون و 674 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 443 میلیون و 938 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
نیروگاه شهیدرجایی قزوین با تولید بیش از ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال، دومین تولیدکننده بزرگ کشور در تولید برق به شمار می‌رود.