نیروگاه شهید رجایی قزوین بیش از یک میلیارد و دویست و چهل میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در تیر ماه امسال تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در تیر ماه امسال ، یک میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون و نهصد و بیست و دو هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی افزود: از این میزان انرژی، پانصدو شصت و هفت میلیون و چهارصدو چهل و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصدو هفتاد و نه هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، بیش از سه و نیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.