تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی

شنبه 12 مهر 1399
بازدید: 920 بار

بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در شهریور امسال از سوی واحدهای سیزده گانه تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در ششمین ماه سال جاری، یک میلیارد و نود و پنج میلیون و چهارصد پنجاه و یک هزار و دویست کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
از این میزان انرژی، پانصد و هجده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و دویست کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و پانصد هفتاد و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.