فرآیند تولید برق در واحد های سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از سوی مستند سازان به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مستند سازان مربوطه که از سوی شرکت مادر تخصصی تولیدبرق حرارتی هماهنگ شده بود با حضور در نیروگاه شهید رجایی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید برق واحد های این نیروگاه تهیه نمودند.

همچنین تیم مستند ساز برای تهیه گزارش ، فیلم و تصویر، در اتاق فرمان نیروگاه بخار، برج های خنک کننده اصلی، سالن توربین و اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی حضور یافته و از فرآیند بهره برداری در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به هموطنان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.