فرآیند تعمیراتی در واحد های سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگار وعکاس خبرگزاری برنا به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار خبرگزاری برنا با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات در واحدهای این نیروگاه  گزارشی  تهیه نمود.

همچنین عکاس خبرگزاری برنا برای تهیه تصاویر، در واحد شماره ۲گازی و۳بخاری سیکل ترکیبی، ساختمان مدیریت سیکل ترکیبی  و در واحد های شماره ۲ و ۴ نیروگاه بخار  حضور یافته و از فرایند تعمیرات و بهره برداری  در واحدهای  بخاری و گازی  نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی  بیشتر  به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی و عبور موفقیت آمیز از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۲  به تصویر کشید.