عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، از فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد.

عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، از فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی ، در این بازدید، علی فرهور مدیرعامل نیروگاه، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های تعمیرات واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، شاخص های عملکردی نیروگاه در 9 ماهه سال 96 را تشریح کرد. مهندس پیشاهنگ در ادامه با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی، از فعالیت های تعمیرات واحد شماره 4 گازی بازدید نمود.