نیمی از واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین با مجموع توان 900 مگاوات برای کسب آمادگی تولید در دست تعمیرات قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، برای نخستین بار در حوزه فعالیت های تعمیراتی این نیروگاه، تعداد 6 واحد بخاری و سیکل ترکیبی در مجموع با توان 900 مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای قرار گرفته است.

در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، 3 واحد گازی در مجموع با توان 300 مگاوات و یک واحد بخاری سیکل ترکیبی با توان 100 مگاوات تحت برنامه تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار دارند.

هم اکنون برنامه تعمیراتی واحد شماره 4 بخاری که تحت تعمیرات اساسی قرار دارد، مراحل پایانی خود را طی می کند و در واحد شماره 3 بخاری نیز برنامه تعمیرات بازدید دوره ای در حال اجرا است.

در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره 5 گازی  تحت تعمیرات اساسی و RI، و واحد شماره 2 گازی هم در دست تعمیرات اساسی قرار گرفته است.

در تازه ترین برنامه تعمیرات واحدهای این نیروگاه، واحد شماره یک گازی و واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی هم برنامه تعمیرات بازدید دوره ای را طی می کنند.

هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، بازدیدهای دوره ای و … قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، به مانند دوره های پیشین با پایان تابستان، از نیمه دوم شهریور، آغاز شده است.