تعمیرات اساسی توربین واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان این نیروگاه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمدرضا اکبری مدیر امور تعمیرات مکانیک توربوژنراتور و فاین مکانیک نیروگاه بخار در خصوص انجام تعمیرات اساسی توربین واحد شماره 3بخاری این شرکت گفت: یکی از تجهیزات مهم و حائز اهمیت برای تولید برق در نیروگاه ها، توربین واحدها است که عملکرد صحیح با راندمان مناسب مجموعه توربوژنراتور موجب پایداری تامین برق در این واحدها خواهد بود که در فرآیند تعمیرات اساسی واحد شماره سه 250 مگاواتی این نیروگاه که طبق جدول زمانبندی از مدار تولید خارج شده، توربین این واحد، همراه با دیگر تجهیزات آن از سوی متخصصان این شرکت، مورد تعمیرات اساسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: پس از گذشت ۲۹ روز از شروع تعمیرات این واحد عملیات دمونتاژ کامل مجموعه توربین¬های HIP و LP شامل بازکردن پیچ های پوسته و برداشتن پوسته های داخلی، دمونتاژ بلیدرینگ ها و یاتاقان ها و برداشتن روتورها به پایان رسید وروتورو بلید رینگ های توربین HIP و بلیدرینگ های توربین LP جهت انجام کارهای کارگاهی به شرکت تعمیرات نیروگاهی ارسال گردید که هم اکنون این فعالیتها در حال اتمام است و به محض تحویل و ارسال آنها از سوی شرکت تعمیرات نیروگاهی عملیات مونتاژ و نصب آنها آغاز خواهدشد.

مدیر امور تعمیرات مکانیک توربوژنراتور و فاین مکانیک بخار در ادامه بیان داشت: همچنین تعمیرات اساسی تجهیزات «ژنراتور و اکسایتر» هم به صورت همزمان آغاز و مراحل دمونتاژ آن ها که شامل بیرون کشیدن اکسایتر، بازکردن براکتهای ژنراتور، دمونتاژ کولرها، دمونتاژ پره های ثابت و متحرک بلوئر و دمونتاژ یاتاقان ها و بیرون کشیدن روتور است نیز انجام شده است .

درحال حاضر همراه با تعمیرات اساسی واحد شماره سه بخاری، واحد شماره 4 بخاری هم تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار دارد.