ترمیم کاشی های تصفیه خانه امورشیمی نیروگاه بخار

یکشنبه 19 دی 1400
بازدید: 376 بار

🔷️ در راستای کاهش هزینه های شرکت اجرای عملیات ترمیم کاشی های اطراف مخازن شیمی با تکیه بر توانمندی های داخلی، انجام شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، با توجه به خوردگی و تخریب کاشی های کانال اطراف تانکر های روزانه سود و اسید و همچنین سه چاهک درین بارگیری تانکر های ماهانه سود و اسید در تصفیه خانه امور شیمی نیروگاه بخار، ترمیم کاشی ها در تصفیه خانه این امور با صرف حداقل هزینه توسط همکاران امور شیمی انجام شد.
🔷️این پروژه در راستای بومی سازی توانمندی ها و کاهش هزینه ها صورت گرفت و تمامی مراحل با استفاده از دانش و توان داخلی، بدون استفاده از پیمانکار، توسط همکاران امور شیمی به انجام رسید.