❇️متخصصان نیروگاه شهید رجایی با تکیه بر دانش و تخصص خود، قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاه را بازسازی و تعمیر می کنند.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فلاح کارشناس مسئول کارگاه بخار در تشریح فعالیت های این حوزه گفت: در یک ماه گذشته، کارکنان کارگاه با بازسازی قطعات و تجهیزات بکاررفته در واحدهای بخاری، اقدامات موثری در پایداری تولید برق این واحدها انجام داده اند.
🟢فلاح افزود: ساخت قطعه نگه دارنده سنسور «پایش لرزه» تجهیزات مربوط به بویلر فیدپمپ، اقدامی بود که کارکنان این حوزه با بکارگیری امکانات و ظرفیت های موجود توانستند به انجام رسانند؛ اقدامی که کار پایش و کنترل وضعیت عملکرد تجهیز مهم و استراتژیک بویلر فید پمپ را فراهم می آورد.
🟢کارشناس مسئول نیروگاه بخار ادامه داد: در اقدامی دیگر، والوهای یک طرفه(چک والو) مربوط به کپسول های اطفای حریق پست 400 کیلوولت که به دلیل عدم همخوانی با کپسول ها، به این تجهیزات متصل نمی شد، در کارگاه بخار، ساخته و پس از تست های لازم، مورد استفاده قرار گرفت.
🟢از دیگر اقدامات موثر در کمک به پایداری واحدهای بخاری که در کارگاه این نیروگاه انجام شد، بازسازی شبکه «بسکت»های سیستم «GAH» این واحدها بود که به دلیل فرسودگی، عملکرد این تجهیزات، تحت تاثیر قرار گرفته بود؛ از این روی متخصصان کارگاه پس از بررسی های لازم، اقدام به دمونتاژ شبکه بسکت ها نموده و با انجام عملیات جوشکاری، سنگ زنی و … توانستند عملکرد سیستم GAH این واحدها را بازیابی نموده و بهبود بخشند.
🟢فلاح در توضیح عملکرد سیستم GAH گفت: بکارگیری این سیستم، عمل تبادل دمایی محصولات احتراق بویلر و هوای ورودی به بویلر را انجام می دهد که موجب بهسوزی سوخت مصرفی و افزایش راندمان بویلرها می شود.
در اقدامی دیگر، کارکنان کارگاه بخار، قطعات مربوط به سیستم «سوت بلاور» بویلرها را که با عملکرد خود موجب زدودن رسوبات حاصل از احتراق سوخت مایع بر روی تجهیزات می شود، ساخته و یا بازسازی نمودند.
🟢سیاست مدیریت نیروگاه شهید رجایی در تولید برق پایدار، استفاده از ظرفیت دانش و تجربه متخصصان داخلی است که تاکنون نیازهای نیروگاه به قطعات و تجهیزات، با تکیه بر این رویکرد، تامین شده است؛ سیاستی که علاوه بر کمک به پایداری تولید و افزایش باورمندی به توانایی داخلی، موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری می شود.