سیستم حفاظتی ژنراتور واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین با جایگزینی رله های جدید، بروزرسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی این نیروگاه با اشاره به ضرورت بهینه سازی تجهیزات واحدهای نیروگاه برای اطمینان از آمادگی تولید برق پایدارگفت: یکی از اهداف سالانه در امور تعمیرات الکتریک، بالا بردن قابلیت اطمینان بهره برداري از واحدهای نیروگاه است که این مهم با پایش عملکرد تجهیزات و سیستم های الکتریکی و تلاش در جهت بروزرسانی این تجهیزات به دست می آید که در همین ارتباط، سیستم حفاظت ژنراتور واحدهای گازی نیروگاه با جایگزینی رله های جدید، بهینه سازی می شود.
صفایی زاده در خصوص علت بهینه سازی رله های سیستم حفاظت ژنراتور بیان داشت: سیستم حفاظت ژنراتور در هر یک از واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی دارای 20 رله حفاظتی، نظارتی و Lockout است که با توجه به سال ساخت واحدهای گازی GE-FRAME9 و عدم تولید رله های مربوط به این واحدها، امکان تهیه این رله ها وجود ندارد. از این روی، پس از بررسی های کارشناسی، بر آن شدیم از رله های جدید با قابلیت بالاتر برای جایگزینی با رله های قدیمی استفاده کنیم.
مدیر امور تعمیرات الکتریک افزود: در گام نخست طرح بهینه سازی، این اصلاحیه در واحد شماره 3 گازی نیروگاه به انجام رسید که در این خصوص، یک دستگاه رله جدید با قابلیت انجام وظیفه بجاي 14 دستگاه رله حفاظتی قدیمی، جایگزین شد.
این پروژه در 34 روز کاري با کارکرد 230 نفرساعت کارشناس و 252 نفرساعت تکنسین و 10 نفر ساعت کارگر فنی، با موفقیت به پایان رسید.