ممیزی خارجی سیستم های مدیریتی ایزو نیروگاه شهید رجایی با حضور ممیزان شخص سوم انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریتی در تشریح این خبر گفت: ممیزی نوبت اول سیستم مدیریتی ایزو به منظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد این سیستم مدیریتی در نیروگاه با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت 2 روز از سوی ممیزان شخص سوم توسط شرکت Moody International (MIC) برگزار شد.

مشایخی افزود: با انجام ممیزی فشرده در نیروگاه، روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیندهای جاری سازمان با الزامات استانداردهای ایزو، مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در حال حاضر، گواهی نامه سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO55001:2014 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 در نیروگاه مستقر شده است.