به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریتی در تشریح این خبر اظهار داشت: ممیزی نوبت دوم سیستم مدیریتی ایزو به منظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد این سیستم مدیریتی در نیروگاه با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت 2 روز از سوی ممیزان شخص سوم توسط شرکت Moody International (MIC) انجام شد.

مشایخی تصریح کرد: با انجام ممیزی فشرده در نیروگاه، روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیندهای جاری سازمان با الزامات استانداردهای ایزو، مورد بررسی قرار گرفت.

مشایخی بیان داشت گواهی نامه سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO55001:2014 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 در نیروگاه شهیدرجایی مستقر شده است.