دوره آموزشی ارزیابی سنجش بلوغ سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های مدیریت و تولید برق کشور، در نیروگاه شهید رجایی در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در راستای انجام ارزیابی سنجش بلوغ سیستم مدیریت داریی های فیزیکی در صنعت تولید برق کشور سمینار آموزشی این دوره از امروز سه شنبه 19 دی ماه 1402 الی پنجشنبه 21دی ماه 1402 با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نمایندگان شرکت های مدیریت و تولید برق کشور در محل این شرکت در حال برگزاری است .

گفتنی است سنجش بلوغ مدیریت دارایی های فیزیکی در دوگام خود ارزیابی وارزیابی بیرونی برای هریک از شرکت های مدیریت تولید برق انجام شده و این دوره در محل نیروگاه شهیدرجایی قزوین در حال انجام است.

نیروگاه شهید رجایی، به عنوان اولین نیروگاه حرارتی در کشور، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی شده است و به همین منظور پایلوت این دوره نیز این شرکت انتخاب شده است.