به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های مدیریت تولید برق، آزمون جذب نیرو برای اشتغال در نیروگاه شهید رجایی نیز همزمان با سراسر کشور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت درتشریح خبر برگزاری آزمون جذب نیرو گفت : با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت، روز 19 مرداد ماه، آزمونی با حضور تعداد 141 نفر داوطلب در محل دانشکده فنی و حرفه ای شهیدبابایی قزوین برگزار شدکه از این تعداد براساس مجوزهای صادره،تعداد 14 نفر پس از طی فرآیند قانونی، در این شرکت اشتغال خواهند یافت.

سمیعی افزود: این آزمون با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های وابسته و زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، همزمان در سراسر کشور برگزار گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی ادامه داد: این آزمون مطابق مجوز استخدامی وزارت نیرو برای شرکت های وابسته به صورت متمرکز وسراسری از سوی پژوهشگاه نیرو برگزار شد که پس از قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه استخدامی وطی مراحل گزینش، از طریق شرکت های مدیریت تولید برق، بکارگرفته می شوند که سهم شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی از این آزمون استخدامی ، 14 نفر برای مشاغل تکنسینی و کمک کارشناسی خواهد بود.

این آزمون در دانشکده فنی و حرفه ای شهیدبابایی قزوین با حضور نمایندگانی ازاین شرکت، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وموسسه آموزشی گیلان به نمایندگی از پژوهشگاه نیرو برگزار شد.