گروهي از کارکنان ناحیه امام صادق (ع) شهرستان آبیک از نيروگاه شهیدرجایی بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی ازکارکنان ناحیه امام صادق (ع) شهرستان آبیک ، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور وآشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.

آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای بازدید کنندگان، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، بازدید از برج خنک کننده نیروگاه بخار، همچنین بازدید از پرینتر سه بعدی ، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.