به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از مستندسازان با هماهنگی روابط عمومی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی برای آشنایی با صنعت تولید برق و با هدف به تصویر کشیدن فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی، از واحدهای این نیروگاه بازدید کردند.
بازدید کنندگان با حضور در اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و برج خنک کننده بخار، توضیحات کارشناسان این حوزه ها را دریافت نموده و با ساختار نیروگاه و عملکرد آن آشنا شدند.