بازدید دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای البرز از نیروگاه شهید رجایی

دو‌شنبه 22 اسفند 1401
بازدید: 68 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای البرز، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از موزه نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.