به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور و آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدا ورود به نیروگاه به منظور آگاهي بیشتر دانشجویان و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژي الکتریکی كليپ هايي درخصوص معرفي نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی به نمايش درآمد و همچنین توضیحاتی درخصوص رعایت الزامات ایمنی در طول بازدید، برای دانشجویان ارائه گردید.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که برای دانشجویان، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان و برج خنک کننده نیروگاه بخار بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.