به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور و آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدا ورود به نیروگاه به منظور آگاهي بیشتر دانشجویان و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژي الکتریکی كليپ هايي درخصوص معرفي نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی به نمايش درآمد و توصیه‌های کاربردی در زمینه مدیریت صحیح مصرف انرژی از سوی مدیر دفتر هیأت مدیره، مدیر عامل و روابط عمومی ارائه گردید. همچنین توضیحاتی درخصوص رعایت الزامات ایمنی در طول بازدید، توسط رئیس اداره HSE برای دانشجویان ارائه گردید.

در ادامه آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که برای دانشجویان، از سوی مدیر گروه آموزش تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان، اتاق ESP و برج خنک کننده نیروگاه بخار بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.