گروهي از بسیجیان ناحیه امام سجاد(ع) از نيروگاه شهیدرجایی بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از بسیجیان سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین ، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور وآشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از برج های خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.