به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از بسیجیان سپاه ناحیه امام سجاد(ع) ‏قزوین ، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.‏
آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، ‏موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.‏
بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از برج های خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این ‏برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.‏