🔷️راندمان برج های خنک کننده اصلی نیروگاه شهید رجایی با انجام عملیات شست و شوی تجهیزات آن افزایش می یابد.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سهیل رحیمی مدیر امور بهره برداری نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، عملیات شست و شوی برج های خنک کننده اصلی نیروگاه بخار، به منظور افزایش راندمان و ارتقای کارایی این تجهیزات برای کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان 1401آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است.
🔷️رحیمی با اشاره به جزییات این خبر افزود: این طرح با پیش بینی انجام کار در دلتاهای یک برج خنک کننده آغاز شده که در مجموع در این پروژه، دلتاهای مربوط به 4 برج خنک کننده شست و شو می شود.
🔷️پیش بینی می شود با انجام عملیات شست و شوی دلتاهای برج های خنک کننده، آمادگی و راندمان این برج ها افزایش یافته که موجب کسب آمادگی بیشتر برای تولید برق در تابستان پیش رو خواهد شد.