به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های مدیریت تولید برق، پس از برگزاری آزمون جذب نیرو برای اشتغال در نیروگاه شهید رجایی نتایج سه برابر ظرفیت اعلام و تطبیق مدارک پذیرفته شدگان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت در تشریح خبر تطبیق مدارک برای جذب نیرو گفت: با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت، روز 19 مرداد ماه 1402، آزمونی با حضور تعداد 141 نفر داوطلب در محل دانشکده فنی و حرفه ای شهید بابایی قزوین برگزار شد که پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت اعلام و تطبیق مدارک آنان در روزهای 20 ،21 و 22 شهریور ماه انجام شد.

سمیعی افزود: این آزمون با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های وابسته و زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، همزمان در سراسر کشور برگزار گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه شهید رجایی ادامه داد: افراد پس از برگزاری آزمون و تطبیق مدارک مطابق مجوز استخدامی وزارت نیرو برای شرکت های وابسته که به صورت متمرکز و سراسری از سوی پژوهشگاه نیرو برگزار شد، پس از مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش، از طریق شرکت های مدیریت تولید برق، بکار گرفته می شوند که سهم شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی از این آزمون استخدامی، 14 نفر برای مشاغل تکنسینی و کمک کارشناسی خواهد بود.