نیروگاه شهید رجایی با اتمام پیک تابستان، آماده انجام 17 برنامه تعمیراتی شد.

🎤به گزارش گروه برنامه ریزی، با عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان و کاهش تقاضای مصرف برق، برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای کسب آمادگی تولید و رفع اشکالات احتمالی، عملیاتی شد.
❇️هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی و کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1399 ادامه خواهد یافت.
❇️این گزارش می افزاید، با خروج واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات اساسی، فصل تعمیرات امسال آغاز شد که به تدریج و براساس جدول زمانبندی پیش بینی شده، مابقی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات، از مدار تولید خارج خواهند شد.
❇️امسال، مطابق با جدول زمانبندی تعمیرات واحدهای سیزده گانه، در نیروگاه بخار 2 فعالیت تعمیرات اساسی، یک تعمیرات نیمه اساسی و 5 برنامه تعمیرات بازدید دوره ای خواهیم داشت و در نیروگاه سیکل ترکیبی هم 2 برنامه تعمیرات اساسی به همراه «RI» کمپرسور و 4 برنامه تعمیراتی بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل برای واحدهای گازی و 2 مورد تعمیرات بازدید دوره ای و یک تعمیرات نیمه سنگین برای واحدهای بخاری سیکل ترکیبی، پیش بینی شده است.
❇️کسب آمادگی تولید، بهبود بهره وری، کاهش خروج های اضطراری، کاهش مصرف آب و … ، از شاخص های مهم تولید است که این نیروگاه هر ساله با اجرای به موقع برنامه های تعمیراتی و بهره برداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده و علی رغم گذشت نزدیک به 3 دهه از فعالیت آن، شاهد بهبود وضعیت این شاخص ها است؛ به طوری که بهبود وضعیت عملکرد هرساله نیروگاه و مقایسه آن با شاخص های سال های گذشته، موجب دریافت تقدیرنامه هایی از سوی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شده است