همایش پیاده روی

شنبه 29 آبان 1400
بازدید: 779 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج که با برنامه ریزی و هماهنگی پایگاه بسیج ودفترروابط عمومی برگزار شد، تعداد 211 نفر از کارکنان و مدیران شرکت، ثبت نام نمودند و ازمقابل درب شمالی نیروگاه بخار حرکت کرده و ازمسیرتعیین شده تا در مقابل ساختمان مدیریت تجمع نمودند و در پایان تعداد15 نفر از کارکنان به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند.
در هفته گرامیداشت بسیج، فعالیت ها و برنامه هایی نیز برنامه ریزی شده است که در طول این هفته با حضور همکاران در این شرکت برگزار