1
  • طمع

  • خودخواهی

  • دوستی با نادان

  • فحاشی