آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

پخش گزارش خبر سیمای مرکز قزوین از روند فعالیت های تعمیراتی در واحد شماره سه نیروگاه بخار شهید رجایی