آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

مرمت و بازسازی مزار شهید سید یعقوب رضوی مقدم از شهدای نیروگاه از سوی کارکنان