آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

فعالیت های کارکنان اداره تعمیرات تأسیسات عمومی و کارگاه سیکل ترکیبی در فرآیند تعمیرات اساسی واحد ۶ گازی