آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

تطبیق مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیر دولتی) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی