آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

بازدید مدیر عامل شرکت تولید برق شهید رجایی به همراه مدیر عامل نیروگاه از تعمیرات واحدهای بخار و سیکل ترکیبی