آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

بازگشت

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی دوره دوم، از نیروگاه شهید رجایی