x
شعار سال

تماس با ما

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی عهده دار بهره برداری و نگهداری یکی از بزرگترین و معتبرترین نیروگاه‌های کشور است که با رعایت الزامات کاربردی سیستم های مدیریتی و با ترویج رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک، رئوس خط مشی شرکت را بر اساس محورهای زیر به منظور بهبود مداوم در تمامی سطوح شرکت اعلام می دارد

*
*
*
PAM-CAPTCHA-GENERATOR