x
شعار سال

Search by: June 2020

Wednesday 10 June 2020

با تکمیل پروژه اصلاحیه در سیستم خنک کاری کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی، 50 درصد از میزان مصرف آب در این واحدها کاسته شد....

    Continue ...