به منظور انجام تعمیرات در شرایط ارتفاع، داربست معلق در بویلر واحد شماره ۶گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی نصب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی پس از اعلام نشتی بخاردر بخشی از لوله های بویلر واحد شماره ۶گازی ، کارکنان کارگاه