انجام تعمیرات همزمان 4 واحد نیروگاه شهید رجایی قزوین با مجموع توان 750 مگاوات برای کسب آمادگی تولید برق، به طور همزمان در دست تعمیرات است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: به منظور کسب آمادگی تولید برق به ویژه در تابستان 1403، تعداد 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه در مجموع با توان 750 مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی ، نیمه اساسی و بازدید دوره ای قرار دارد.

موتابها افزود: در این فصل از تعمیرات، 2 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود 100 مگاوات و بویلر مربوطه(50 مگاوات) و یک واحد بخاری سیکل ترکیبی با توان 100 مگاوات به ترتیب تحت برنامه تعمیرات بازدید دوره ای ، اساسی و نیمه اساسی قرار دارند.

وی تصریح کرد : هم اکنون در نیروگاه بخار واحد های شماره یک و دو بخاری تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار دارند و این تعمیرات در حال اجرا است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره 2 گازی تحت تعمیرات اساسی و واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی هم در دست تعمیرات نیمه اساسی قرار دارد.

گفتنی است هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، به مانند دوره های پیشین با پایان تابستان، از ابتدای مهرماه1402، آغاز شده است.