🔶 فرآیند تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی از سوی گزارشگر سیمای قزوین به تصویر کشیده شد.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار شبکه قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با انجام مصاحبه با مدیران وکارشناسان این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید انرژی الکتریکی و آمادگی واحدهای این نیروگاه تهیه نمود.
❇️ سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، توانمندی متخصصان نیروگاه در مدیریت تعمیرات و بهره برداری از واحدهای نیروگاه برای گذر از پیک پرمصرف تابستان و آشنایی با مسیر سخت تولید برق در نیروگاه، محور گفت و گو با مدیران وکارشناسان این شرکت بود که به انجام رسید.
✴️ گزارشگر شبکه قزوین برای انجام این مصاحبه، در اتاق فرمان نیروگاه بخار و برج های خنک کننده اصلی نیروگاه بخار حضور یافته و فرایند تولید برق را در واحدهای 13گانه نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.