آخرین تعمیرات دوره ای واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین با انجام تعمیرات واحد شماره 4 این نیروگاه به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با پایان آخرین تعمیرات دوره ای واحدهای بخاری این نیروگاه و بازگشت دوباره واحد شماره 4 به مدار تولید، 250 مگاوات به ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده شد.

جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این شرکت در توضیح خبر فوق اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی های به عمل آمده، فعالیت های تعمیراتی واحدهای این نیروگاه برای آمادگی تولید انرژی الکتریکی به ویژه در پیک مصرف تابستان 1403، تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به پایان می رسد که در همین ارتباط، با پیوستن دوباره واحد شماره 4 بخاری به مدار تولید برق، آخرین تعمیرات دوره ای واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی هم به پایان رسید.

دوستی تصریح کرد: فعالیت های تعمیراتی این دوره در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق انجام شد که بازديداز فن ها و الكتروموتورهاي 6.6 كيلوولت، بازديد از كانال هاي دود وهوا، بازديد دوره اي مشعل ها، دمونتاژ، بازديد، تست و مونتاژ والوهاي باي پاس و آماده سازی برج خنک کن در حوزه مکانیک و فعاليت هاي مربوط به ژنراتور و سيستم تحريك، تست رله هاي حفاظتي ژنراتور، بازديد از ترانس ها و تست رله هاي حفاظتي آنها به همراه تست ها، بازدیدها و تعمیرات تجهیزات ابزاردقیقی هم در حوزه های الکتریک و ابزاردقیق به انجام رسید.

نیروگاه های حرارتی بیش از 90 درصد از انرژی الکتریکی کشور را تامین می کنند که در این میان، سهم نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، حدود 3/5 درصد است.