کارکنان برتر ایمنی در فروردین ماه 1403، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در فروردین ماه سال جاری اظهارداشت:پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، محمود معبودی از کارکنان امور شیمی نیروگاه بخار نیروگاه بخاربا توجه به گزارش موارد ناایمن مشاهده شده در سایت نیروگاه بخار، رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک و استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی در حین کار به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه تصریح کرد: همچنین حامد یوسفیان از کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی هم با توجه به همکاری در ایمنی سازی سیستم ها و شرایط محیطی، رعایت الزامات ایمنی درزمان انجام فعالیت های دارای ریسک و گزارش موارد ناایمن مشاهده شده در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در فروردین ماه 1403 انتخاب شد.

گفتنی است هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.