کارکنان برتر ایمنی در اسفند ماه 1402، پس از بررسی از سوی امور HSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در اسفند ماه سال جاری اظهار داشت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، طه همتی از کارکنان بهره برداری نیروگاه بخار با توجه به گزارش موارد ناایمن مشاهده شده در سایت نیروگاه،رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل و همکاری درایمن سازی شرایط محیطی به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه تصریح کرد: همچنین روزبه قربانی از کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی هم با توجه به همکاری در ایمنی سازی فعالیت های تعمیراتی، رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی به صورت کامل و گزارش موارد ناایمن مشاهده شده در سایت به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در اسفند ماه 1402 انتخاب شد.

گفتنی است هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.