در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیرعامل، مدیران و کارکنان نیروگاه شهید رجایی، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای واریز نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد سیار و صندوق رای شماره ۵۲ به منظور اخذ آرای کارکنان این نیروگاه برای انتخاب رئیس جمهور، روز جمعه ٨ تیر ماه در محل این شرکت حضور یافت و تا پایان وقت اعلام شده، به جمع آوری آرای کارکنان پرداخت.

در این دوره از انتخابات هم به مانند دوره های پیشین، کارکنان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با حضور پای صندوق رأی، در انتخابات مشارکت شایسته داشتند.